Velký okruh Kolumbií

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Kolumbie
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 79 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Vítejte v zemi s nejlepší kávou na světě, s nádhernou přírodou, bílými plážemi, bohatou koloniální architekturou a činnými vulkány.

Program zájezdu

1. den - PRAHA – BOGOTA

Sraz na letišti dvě hodin y před odletem, odbavení, odlet do Bogoty. Po příletu, pasové a celní kontrole uvítání na letišti, tra ns f er do hotelu, nocleh v Bogot ě.

2. den - BOGOTA

Celoden ní prohlídka města, které je zajímavou směsic í španěls ké koloniální architek tury a moderních vý škový ch budov, jež vytvářejí p rav oúhlou síť budov a ulic. Návštěva katedrály, nejstarší čtvrti města, koloniální La Candelaria, prezidentského pal áce, Galerie Botero, Muzea zl ata, které schraňuje 3 4.000 kusů zl atých předmě tů a 20.000 expo nátů z kamene, keramiky či polodrahokamů, které patřily kulturám Quimb aya, Cali ma, Tairona či Tumaco. Tato kol ekce je považová na za nejvýznamněj ší sbírku svého druh u na sv ětě. Výlet lanovkou na Cerro Monse rrat s vyhlídkou na m ěsto. Noc leh v Bogotě.

3. den - BOGOTA – ZIPAQUIRÁ – VILLA DE LEYVA

Přejezd do Zipaqui rá na prohlídku podzemní solné katedrály Catedral de Sal Zipaquirá, k terá byl a vytesána v prostoru sol ných dolů . Chrám s e skládá z e tří částí , které představ ují narozen í, život a smr t Ježíše. Přejezd do půvabného koloniálního města Villa de Leyva, jehož historie sahá do roku 1572. Krátká prohlídka města vče tně náměstí a kl áštera. Nocleh ve Villa de Leyva.

4. den - VILLA DE LEYVA

Návštěva dinosauří expozice s n ázvem El Fo ssil, kde je uchova ná téměř celá zkamenělá ko stra p reh istoric kého kronosaura starého cca 150 milionů let. Dominik ánský klášter Ecce Homo, který byl založen roku 1620. Zastávka u ast ronomické obs ervat oře a obřadního mí sta Muisců, kde se nacház ejí mono lity. Návrat a nocleh ve Villa de Leyva.

5. den - VILLA DE LEYVA – BOGOTA - MEDELLIN

Odjezd do Bogoty, transfer na letiště a přele t do Me dellín u, města, kt eré dř ívě bylo pod ko ntrol ou drogových kartelů včetně kokainového krále Pabla Escobara. Krátká p rohlídka města včetně n áměstí se sochami od Fernanda Botera a katedrály. Nocleh v Mede llínu.

6. den - MEDELLÍN

Celodenní prohlídka města a okolí po stopách Pabla Esc obara. Návštěva luxusního vězení La Cate d ral, které si necha l Pablo vystavět, dále uvidíte mondénní budovu, kde bydlel. Zastávka u d omu, kde se Escobar skrýval a na střeše pak ukončil svůj život. Návštěva hřb itova, kde je pochován. Procházka čtvrtí El Poblado. Nocleh v Medellínu.

7. den - MEDELLÍN – CARTAGENA

Transfer na letiště, odle t do Cartageny, terá leží na severu Kolumbie. Město bylo založeno roku 1533, od roku 1994 je centrum města a jeho opevnění zapsáno na seznamu svě tového kulturního dědictv í UNESCO. Po příletu transfer do hotelu, v odpoledních hodinách prohlídka města, návštěva kláštera Castillo San Fel pe, Cerro de la Popa, historické centrum (Torre del Reloj, Iglesia San Pedro Claver, Plaza de la Aduana, Plaza Santo Domingo). Nocleh v Cartageně.

8. den - CARTAGENA – ISLAS DEL ROSARIO

Celodenní výlet lodí na ostrovy Rosario Islands s obědem. Jihozápadně od zálivu Cartagena leží 27 malých korálových ostrovů, které byly vyhlášené za národní park za účelem ochrany nádherného, ale křehkého ekosystému. Zamíříte na místní pláže, vykoupete se v moři a můžete v klidu relaxovat. Návrat do hotelu, nocleh v Cartageně.

9. den - CARTAGENA – SANTA MARTA – TAGANGA

Transfer do Santa Marty, ubytování v hotelu. Prohlídka města, která začíná v Quinta San Pedro Alejandrino, malebném venkovském domě, který se stal posledním místem pobytu Simóna Bolívara před jeho smrtí. Navštívíte rybářskou vesničku Taganga, pokračujete do historického centra Santa Marty, kde se projdete po koloniálních ulicích jednoho z nejstarších měst Jižní Ameriky. Nocleh v Taganga.

10. den - TAGANGA – NP TAYRONA

Odjezd do národního parku Tayrona, kde najdete jeden z nejkrásnějších úseků karibského pobřeží na úpatí mohutného pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. Procházka parkem a kolem nádherných pláží, přírodních koupališť a San Juan Cape. Návrat do Taganze, nocleh.

11. den - TAGANGA – SANTA MARTA - BOGOTA

Odjezd na letiště v Santa Martě, odlet do Bogoty a následně odlet do Prahy.

12. den - PŘÍLET DO PRAHYZvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.